Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement TV Maasdriel

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en de schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van het bestuur. Tenniskleding en tennisschoeisel is op de banen verplicht (tenzij anders door het bestuur aangegeven). Voor het betreden van de banen dient men ten alle tijden volgens de regels van het baanreglement af te gehangen met een geldige clubpas. Na 1 April is afhangen met een ledenpas uit voorgaande jaren niet meer toegestaan. Leden die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen, behoeven op de daarvoor gereserveerde banen niet af te hangen. De organisatie van deze evenementen maakt door middel van het ophangen van de daarvoor bestemde bordjes bekend dat de banen gereserveerd zijn. Om deel te kunnen nemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen moet men in het bezit zijn van een geldige ledenpas.

Contributie en incasso 

Artikel 2 De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie door te geven. Zij zijn verplicht de jaarlijkse contributie te voldoen voor 1 maart van het desbetreffende jaar. Nieuwe leden kunnen zich uitsluitend inschrijven na het afgeven van een automatische incasso voor het betalen van de jaarlijkse contributie. Indien in een gezin meer als twee personen lid zijn van onze vereniging is in overleg met de penningmeester is gespreide betaling van de jaarlijkse contributie mogelijk, door middel van het afgeven van een automatische incasso. Indien per 1 maart de contributie niet is voldaan ontvangt het lid van de penningmeester een herinnering verhoogd met € 5,00 administratiekosten, met het verzoek de contributie binnen 14 dagen te betalen.

Mocht de contributie per 1 april van het desbetreffende jaar nog niet zijn voldaan dan volgt er een laatste waarschuwing en de mededeling dat het lid geroyeerd wordt.

Leden die per 15 april hun contributie niet hebben voldaan worden bij de KNLTB uitgeschreven. Als een geroyeerd lid weer opnieuw lid wenst te worden betaald men alsnog voor het gehele jaar de contributie plus inschrijfgeld. In de maand maart wordt er een nieuwe ledenpas uitgereikt aan die leden die hun contributie hebben voldaan. Nieuwe leden worden uitsluitend geaccepteerd na het afgeven van een automatische incasso voor het innen van de jaarlijkse contributie.

Betaling van deelname aan de competities geschiedt door middel van een eenmalige incasso.

Vergaderingen

Artikel 3 De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten wedstrijden en andere evenementen aanwezig te zijn, met uitzondering van bestuur– en kascommissie vergaderingen.

Artikel 4 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, als mede de vergadering te schorsen of te verdagen. Jaarlijks wordt in de maand december door de voorzitter een vergaderschema voor het volgend jaar opgesteld en ter goed keuring aan het gehele bestuur aangeboden.

Artikel 5 Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een per E-mail of schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 5 dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden. Als aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6 Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschied door het bestuur of door vijf stemgerechtigde leden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7 Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering is niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 de leden 9 en 10 van de statuten.

Artikel 8 De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending der convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9 Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetgeen rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.

Commissies

Artikel 10 Bij of na de benoeming van de commissies kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. Deze commissies hebben geen beslissingsbevoegdheid. De commissies met uitzondering van de van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan worden als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door andere worden vervangen.

Artikel 11 De commissie, zoals bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit 2 leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld telkens met een plaatsvervangend lid, die bij ontsteltenis van een der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in de volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 12 Uit het bestuur wordt een technische commissie geformeerd (hierna aangeduid als TC) bestaande uit een oneven aantal leden. Uit het bestuur worden een verenigingstoernooileider (VTL) en een verenigingscompetitieleider (VCL) benoemd. Zij moeten elkaar kunnen vervangen en voldoen aan de eisen die de KNLTB hiervoor heeft vastgelegd.


Artikel 13 De werkzaamheden van de TC bestaan uit: A Het beoordelen van leden op hun speelsterkte. B Het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien, wedstrijden en laddersysteem. C Het begeleiden van de training.

Besluitvorming

Artikel 14 Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. Als meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

Artikel 15 Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, als op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Als een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet aangenomen.

Artikel 16 In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk reglement is geregeld. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 17 De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter ten alle tijden als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zij stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursledenleden af, volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering die gehouden wordt. Het bestuurslid gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treed af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 18 In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontsteltenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontsteltenis van de vicevoorzitter of van één ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit hun midden gekozen leden. Blijvende ontsteltenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op het bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontsteltenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19 Schade aan de vereniging of één hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door één lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 20 Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op € 7000.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21 Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: A Namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten genoemde personen. B Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur. C De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarden, waarvan het gebruik korter dan één jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van onder A bedoelde administratie moet ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier

Artikel 22 Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden naam, voornamen, woonplaats, adres, postcode, geboortedatum.

Rookverbod

Artikel 22a Tijdens de algemene ledenvergadering en tijdens jeugdactiviteiten mag er in de kantine niet gerookt worden.

Artikel 22a (31 maart 2008) Met ingang van 1 juli 2008 is er voor het gehele clubhuis van overheidswegen een rookverbod van kracht. Overtreding van het rookverbod kan schorsing en of opzeggen van het lidmaatschap tot gevolg hebben. Door de overheid aan de verenging opgelegde boete zal door de vereniging op de overtreder(s) worden verhaald (boetebedrag 2008 1ste boete € 300,-- daarna € 2400,--).

Slotbepalingen

Artikel 23 Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Artikel 24 Voorafgaand aan de situatie, zoals omschreven in artikel 6 lid 1 c van de Statuten met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap, zal door het bestuur de volgende procederen worden gehanteerd: Secretaris en penningmeester ondertekenen beide de brief, die naar het betreffende lid wordt gestuurd. Waarin melding wordt gemaakt van de mogelijke opzegging van het lidmaatschap in het kader van artikel 6 van de statuten. Wanneer niet binnen 2 weken wordt voldaan aan het schriftelijke verzoek van het bestuur b.v. een verzoek om betaling, wanneer deze betaling reeds eerder had moeten plaatsvinden. Secretaris en penningmeester ondertekenen beide een tweede brief naar hetzelfde lid als onder 1 bedoeld, Waarin onder verwijzing naar de 1ste brief wordt verzocht binnen 1 week aan het verzoek te voldoen, Wanneer het gaat om een verzoek om betaling, wordt in deze brief verwezen naar de mogelijkheid van inschakeling van een incassobureau. Secretaris en penningmeester ondertekenen beide een derde brief naar hetzelfde lid als onder 1 en 2 bedoeld, Waarin onder verwijzing naar de eerder twee brieven wordt gesommeerd binnen 5 dagen aan het verzoek te voldoen, waarbij tevens de opzeggingsprocedure conform de Statuten wordt gestart. Wanneer het gaat om een verzoek tot betaling, wordt in deze brief beklemtoond, dat een incassobureau wordt ingeschakeld om binnen de gestelde 5 dagen het te betalen bedrag alsnog te voldoen, verhoogd met de kosten van het incassobureau.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 28 september 1999. Gewijzigd op de algemene ledenvergadering van 18 maart 2002 artikel 2 Gewijzigd op de algemene ledenvergadering van 13 maart 2006 toegevoegd artikel 22a Gewijzigd op de algemene ledenvergadering van 31 maart 2008 artikel 22a