Protocol camerabewaking bij TPV Maasdriel

Protocol camerabewaking bij TPV Maasdriel

Het bestuur vindt het noodzakelijk om via cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1, Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van TPV Maasdriel en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex.

Artikel 2, Taken en verantwoordelijkheden
1.    Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TPV Maasdriel
2.    Het bestuur zal een lid van het bestuur alsmede een vervanger aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen dit bestuurslid en zijn vervanger zijn namens het bestuur bevoegd camerabeelden te bekijken.
3.    Het bestuurslid dat het dagelijks beheer voert stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van TPV Maasdriel
4.    Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
5.    Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld.

Artikel 3, Privacy van bezoekers
1.    Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel geweld, diefstal en vernieling te voorkomen. 
2.    Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
3.    Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd via bordjes bij de ingang van ons tennispark. 
4.    Bezoekers gaan met het betreden van het tennispark akkoord met het maken van beeldopnames. 

Artikel 4, Inzage in opgenomen materiaal
1.    Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
2.    Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. 
1.    Het is niet de intentie van TPV Maasdriel om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit (d.w.z.  geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen etc.) heeft plaatsgevonden.
2.    Er zal door het bestuur een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon worden aangesteld. Als iemand een verzoek om raadpleging doet dan zal het bestuur dit verzoek voor advies voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon.
3.    Als leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen dan kunnen zij via een email aan het bestuur ([email protected]) een verzoek indienen bij het bestuur van TPV Maasdriel of de vertrouwenscontactpersoon. 
4.    Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt. 
5.    Het bestuur van TPV Maasdriel beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal. 
6.    Beeldmateriaal mag alleen door het hiervoor aangewezen bestuurslid of zijn vervanger, samen met de vertrouwenscontactpersoon worden bekeken. 
7.    Beeldmateriaal zal niet er inzage aan betrokkenen worden gegeven. 

Artikel 5, Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
1.    Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
2.    Het bestuur zal een verzoek van de politie om ter beschikking stelling van beeldmateriaal voor advies voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon. 
3.    De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

Artikel 6, Het camerasysteem en de beveiliging
1.    Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. 
2.    Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken binnen en rondom het tennispark.
3.    Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten. 
4.    Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
5.    De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het daartoe bevoegde bestuurslid en de leverancier van de apparatuur (onder begeleiding van het bevoegde bestuurslid), hebben toegang tot de recorder.
6.    De opnames worden iedere 28 dagen overschreven.
7.    Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.
8.    Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

Artikel 7, Informatieverstrekking
1.    Dit protocol zal via de website van TPV Maasdriel worden gepubliceerd.
2.    Klachten over de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van TPV Maasdriel
 
Oktober 2021

Bestuur TPV Maasdriel