Privacy Verklaring TPV Maasdriel

Privacyverklaring TPV Maasdriel  

 

Versie 24 mei 2018

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TPV Maasdriel houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit beleid;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor deze doelen;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;  

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door TPV Maasdriel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • inschrijving als lid TPV Maasdriel en KNLTB en verkrijging bondspas;
 • aanmelden bij de tennisschool van leden die zich hebben aangemeld voor Maak Kennis met Tennis;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het meedoen aan activiteiten georganiseerd door TPV Maasdriel of KNLTB;
 • u te kunnen bellen of e-mailen voor een voor de vereniging gerechtvaardigd belang;
 • ter uitvoering van sponsorcontracten, (inkoop)opdrachten contributieheffing en de financiële administratie;  

Welke gegevens we precies bewerken en met welk doel hebben wij nader uitgewerkt naar verschillende rollen waarin jij mogelijk contact hebt met TV Maasdriel. We onderscheiden de volgende rollen:

 • je bent of wilt lid worden;
 • je bent leverancier of trainer;
 • Je bent als sponsor betrokken bij TPV Maasdriel;
 • Je bent als vrijwilliger betrokken bij TPV Maasdriel;

De nadere uitwerking vind je  op onze website.  

Verstrekking aan derden

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, buiten de vereniging, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of ten uitvoer van een  wettelijke verplichting. Wij sluiten in die gevallen een zogenaamde verwerkingsovereenkomst met afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Alle persoonsgegevens van leden zijn opslagen in een beveiligd online ledenadministratiesysteem. De gegevens zijn door een beperkt aantal functionarissen in te zien ter uitvoering van de hij bovengenoemde doeleinden. Met de ICT-leverancier hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten.  

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TPV Maasdriel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Nieuwsbrief

Bij het lidmaatschap van TPV Maasdriel hoort ook de ontvangst van de e-mail- nieuwsbrief. Dit doen wij vanuit het gerechtvaardigd belang onze leden uit te nodigen voor verenigingsactiviteiten en jouw te informeren over activiteiten, diensten van TPV Maasdriel, informatie over het lidmaatschap van T{V Maasdriel en tennissportactiviteiten in de omgeving. Iedereen ontvangt bij het aanvaarden van het lidmaatschap automatisch de nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres, zolang het lidmaatschap duurt. De nieuwsbrief wordt automatisch stopgezet bij beëindiging van het lidmaatschap. Je kunt je op ieder moment afmelden door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring  kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van TPV Maasdriel bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacystatement te bekijken.  

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt  recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verwerken we jouw persoonsgegevens op basis van een expliciete toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met de ledenadministratie.

Contactgegevens

TPV Maasdriel [email protected]